Årsredovisning

årsredovising

En årsredovisning sammanställer ditt företags räkenskaper. En årsredovisning är mer omfattande i jämförelse mot ett årsbokslut och regleras i årsredovisningslagen.

Årsredovisning med finansieringsanalys

Finansieringsanalysen berör främst större företag. Definitionen av större företag är vanligtvis att man har mer än 50 anställda samt att företagets redovisade balansomslutning överstiger 40 MSEK för de två senaste åren samt att nettoomsättningen  överstiger mer än 80 MSEK för de två senaste räkenskapsåren.

Årsredovisning och offentliggörande

Till skillnad från årsbokslut så ska en årsredovisning offentligöras till Bolagsverket. Årsredovisningen ska skickas in oavsett om företaget bedrivit verksamhet eller ej samt oavsett om det finns en utsedd revisor eller inte. Vi bistår givetvis ditt företag med upprättande av årsredovisning. Som auktoriserade redovisningskonsulter kan vi skriva en bokslutsrapport, ett kvalitetskvitto, som är ett modernt kvalitetsbevis för redovisning och rapportering som är uppskattat hos både banker och näringsliv. Bokslutsrapportern är en av byggstenarna för god kreditvärdighet och har högt förtroende på marknaden.

Årsredovisning och fördelar

Om du är noggrann med din bokföring under året eller anlitar en redovisningsbyrå så underlättar det arbetet med årsredovisningen. Att upprätta den själv tar flera gånger en del tid.

Årsredovisningens samtliga delar:

- Förvaltningsberättelse

- Resultaträkning

- Balansräkning

- Finansieringsanalys

- Noter

- Revisionsberättelse (om bolaget har revisor)